TIETOSUOJASELOSTE
FYSIOMEKAN ASIAKASREKISTERI

REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Fysiomekka Oy, 3187973-2
Yhteystiedot: Satamakatu 19 B 21, 70100 Kuopio

YHTEYSHENKILÖ

Nimi: Pekka Nyberg
Puh: 040 7300428
Sähköposti: pekka.nyberg@fysiomekka.fi

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET JA OIKEUSPERUSTE

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on ajanvarausten mahdollistaminen sekä hoitosuhteen seuranta, ylläpito ja kehittäminen. Tietojen käsittelyn oikeusperuste on Rekisteröidyn antama suostumus tietojen käsittelyyn hänen täyttäessään ajanvarauksen yhteydessä yhteystietonsa ja siten hänen aloittaessaan hoitosuhteen. Tämän Rekisterin henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin.

REKISTERISSÄ KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT / HENKILÖTIETORYHMÄT

Tähän Rekisteriin tallennetaan yksi tai useampi Rekisteröidyn yhteystieto (nmi, puhelinnumero, sähköpostiosoite), tehdyt ajanvaraukset sekä hoitosuhteen kannalta oleelliset tiedot tehdyistä hoitotoimenpiteistä ja niiden vaikutuksista. Jos Rekisteröity on alaikäinen, Rekisteriin tallennetaan hänen vanhempiensa yhteystiedot.

HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN

Rekisterin henkilötietoja kerätään suoraan rekisteröidyltä itseltään sekä Rekisteröityä palvelevalta hoitohenkilökunnalta.

EVÄSTEET

Käytämme sivuillamme ja ajanvarausjärjestelmässä ns. cookie -toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän selaimelle talletettava ja siellä säilytettävä merkintä, joka mahdollistaa sen, että käyttäjälle voidaan luoda turvallinen istunto (sessio), jonka ajan järjestelmä tietää kyseessä olevan sama käyttäjä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käyttäjä voi kieltää evästeiden käytön selaimensa asetuksista, mutta tällöin ajanvarausjärjestelmän sujuvaa toimintaa ei voida taata, sillä evästeet ovat tarpeellisia ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

IP-TIEDOT

Fysiomekan käyttämässä ajanvarausjärjestelmässä vierailevien käyttäjien IP-osoitteet tallentuvat niille varattuun lokiin. Lokia käytetään mahdollisiin virheselvityksiin sekä tietoturvan ylläpitoon. Lokiin on pääsy rekisterinpitoon käytettävän Ajas-järjestelmän henkilöstöstä ennalta määrätyillä henkilöillä.

TIETOJEN ANTAMINEN JA ANTAMATTA JÄTTÄMISEN SEURAUKSET

Henkilötietojen jättäminen on ajanvarauksen ja hoitosuhteen aloittamisen edellyttämä vaatimus. Jos Rekisteröity on alaikäinen, Rekisteriin voidaan tallentaa hänen yhteystietojensa sijaan hänen vanhempiensa yhteystiedot.

AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI

Tämän rekisterin sisältämiin Rekisteröityihin ei kohdistu automaattista päätöksentekoa.

HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT JA VASTAANOTTAJARYHMÄT

Rekisterin tietoja käsittelevät vain hoitosuhteen kannalta oleelliset Rekisterinpitäjän henkilökunnan edustajat. Käytämme asiakasrekisterin ylläpitöön tarkkaan valittua ja luotettua palveluntarjoajaa (Ajas Oy), joka huolehtii tiedon, sovellusten ja verkon turvallisuudesta ja joka käsittelee tietoja luottamuksellisesti vain niiden tarkoitusten edistämiseksi, jotka on mainittu tässä tietosuojaselosteessa. Henkilötietoja ei luovuteta muille kolmansille osapuolille ilman Rekisteröidyn suostumusta.

TIETOJEN SIIRTO KOLMANSIIN MAIHIN (EU/ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE)

Tämän Rekisterin henkilötietoja ei siirretä EU/ETA-lalueen ulkopuolelle.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Tietoja säilytetään niin kauan, kuin se on liiketoiminnan kannalta perusteltua. Tietojen säilytyksessä on huomioitu sitä koskevat lait, asetukset ja direktiivit. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista rekisteristä, ks. Rekisteröidyn oikeudet.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet koskien tässä rekisterissä oleva henkilötietojansa.

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin tässä rekisterissä, mikäli oikeuksia pyytävä henkilö pystytään luotettavasti tunnistamaan rekisteröidyksi. Tätä oikeutta käyttävän rekisteröidyn pyynnöstä rekisterinpitäjä toimittaa rekisteröidylle otteen niistä henkilötiedoista, joita rekisterissä on.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää omien henkilötietojensa oikaisua, mikäli niissä on virheellisiä, epätarkkoja tai vanhentuneita tietoja
Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia varten
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojensa käsittelyyn, mikäli suostumus on pyydetty tietoja kerättäessä rekisteröidyltä itseltään.
Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa poistettua (”oikeus tulla unohdetuksi”). Henkilötiedot poistetaan rekisteristä mm., kun a. Henkilötietojen käsittelylle ei ole enää tarvetta b. Rekisteröity peruuttaa suostumuksensa (mikäli suostumus on pyydetty) c. Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti d. Rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia varten.
Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietojensa käsittelyn rajoittamiseen, mikäli a. rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden b. käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
Tämä rekisteriseloste on päivitetty viimeksi 17.7.2021. Aiemman version rekisteriselosteesta voi pyytää rekisterinpitäjältä, ks. rekisterinpitäjän yhteystiedot.

Rekisterin henkilötietoja koskevat pyynnöt ohjataan rekisterinpitäjälle, ks. rekisterinpitäjän yhteystiedot.